MENNESKERETTIGHETER OG MEDVIRKNING INNEN PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID

EVENT INFORMATION

Tidsskrift for psykisk helsearbeid inviterer til seminar!

Innen internasjonale, så vel som nasjonale helse- og velferdspolitiske føringer understrekes behovet for å styrke menneskerettigheter i psykisk helse– og rustjenestene. Dette har vært påpekt innen WHO, FN, av brukerorganisasjoner, fagforeninger, regjeringer og i forskning. FNs rapportør slår fast at alle mennesker i verden har rett til en best mulig psykisk helse. De viktigste grunnene til psykisk uhelse og rus er vold, umyndiggjørelse, sosial eksklusjon, diskriminering, stigmatisering og isolasjon.

Arbeidsmåter i psykisk helse- og rusarbeid kan ikke lenger overse sosiale, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold. De økte forskjellene som sosiale, økonomiske og kulturelle forhold skaper, rammer ikke bare mennesker som erfarer psykisk uhelse og rusbruk. Det rammer også arbeidet med å skape og fastholde psykisk helse for alle mennesker. Rapportøren fremholder menneskerettigheter som en rettesnor for arbeidet med psykisk helse og rus. I Norge har særlig Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og ulike bruker- og pårørendeorganisasjoner vært tydelige i dette arbeidet. Det mangler altså ikke på begrunnelser og kunnskap. Det som ser ut til å mangle er konkrete handlinger og en tydelig satsning innen psykisk helse- og rustjenester på ulike samfunnsarenaer.


Seminaret er gratis og åpent for publikum (i henhold til gjeldende koronaregler).

Husk å bestille din fribillett!


Ordstyrer for kvelden er Astrid Weber, erfaringskonsulent fra UNN Åsgård, Tromsø.


Deltakere i panelet er:

Professor emerita Marit Borg, Universitetet Sør-Øst Norge

Professor Bengt Karlsson, Universitetet Sør-Øst Norge

Nestleder i RIO og Regionsansvarlig i Nord-Norge, Asbjørn Larsen

Fagdirektør Guri Hestflått Gabrielsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Leder av Brukerbasen, Wibecke Årst Marborg, Tromsø

Peter McGovern, lege Modum Bad og bidragsyter til WHO Quality Rights Initiative

Linda Nesse, ph.d.-kandidat i folkehelsevitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Marius Storvik, Juridisk fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Cathrine Fredriksen Moe, Nord universitet

Arrangementet støttes av Stiftelsen Fritt Ord.


Arrangementet streames, og det vil være mulig å delta på nett!


Foto: Svein Sørly

Restrictions

Tillatt for alle.

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke.